Hypotheken, Verzekeringen, Belasting, Administratie in Hoorn
.
Bel: 0229 248897

Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Van Dijk Lease & Financiering, gevestigd aan Noorderstraat 24 1621HV Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Van Dijk Lease & Financiering respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Van Dijk Lease & Financiering

Noorderstraat 24

1621HV Hoorn

0229-248897

www.vandijk-financiering.nl

Viktor van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Dijk Lease & Financiering. Hij is te bereiken via viktor@vandijk-financiering.nl

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij het geven van financieel advies en het bemiddelen en/of in beheer hebben van een overeenkomst is het nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u uw persoonsgegevens niet aan ons wilt geven, kunnen wij u geen passend en verantwoord financieel product adviseren, bemiddelen en/of beheren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door contactgegevens op onze website achter te laten, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens die wij via andere bronnen krijgen, zoals: Informatie van uw werkgever, uitkeringsinstatie, pensioenuitvoerder, bank, verzekeraar, intermediair, notaris, makelaar, taxateur en overige

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Dijk Lease & Financiering kan de volgende volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

 • Identiteitsbewijs
 • Werkgeversgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Inkomensgegevens
 • Gezondheid
 • Gegevens uit het register Bureau Krediet Registratie
 • Strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden. Indien van toepassing zullen alleen wij vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, het behandelen van schaden of andere onderdelen van onze dienstverlening
 • Andere gegevens die u zelf verstrekt en opgeslagen wilt hebben

Verwerkingsdoel

Van Dijk Lease & Financiering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Het adviseren en bemiddelen bij kredieten, verzekeringen, hypotheken, etc.
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Dijk Lease & Financiering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Dijk Lease & Financiering) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Dijk Lease & Financiering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Onze bewaartermijn(en) voor polisdossiers zijn:
  • 7 jaar na het beëindigen voor een motorrijtuigenverzekering
  • 10 jaar na het beëindigen voor een zakelijke brandverzekering
  • 30 jaar na het beëindigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence
  • voor alle overige verzekeringen 10 jaar na het beëindigen van de verzekering
 • Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:
  • 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
  • voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier
 • Onze bewaartermijn voor adviesdossiers zijn:
  • 10 jaar na het beëindigen van de hypothecaire lening bij hypotheekadviezen
  • voor alle overige adviezen 10 jaar na het beëindigen van een adviesdossier
 • Onze bewaartermijn voor belastingaangifte dossiers zijn:
  • 7 jaar na het doen van de aangifte
  • 10 jaar na het doen van de aangifte m.b.t. gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Dijk Lease & Financiering deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Dijk Lease & Financiering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Van Dijk Lease & Financiering uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. U kunt hierbij denken aan de volgende personen, bedrijven en instellingen:

 • banken en verzekeraars waarvoor wij als bemiddelaar optreden
 • notarissen, makelaars, taxateurs, bouwkundigen en andere bij een financieel of hypotheekadvies betrokken partijen
 • verzekeraars waarvoor wij als gevolmachtigd agent optreden of waarmee wij corresponderen over uw schade
 • Stichting EPS voor het verwerken van royementsverklaringen (Roy-data) of het verhalen van schaden (Clearinghuis regres)
 • Stichting CIS voor het signaleren van eventuele fraude (FISH databank)
 • schadeherstelbedrijven
 • overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk maakt op uw privacy
 • onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en geen inbreuk doet op uw privacy
 • onze ICT-leveranciers voor het leveren van support indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taken m.b.t. het uitvoeren van de overeenkosmt en geen inbreuk maakt op uw privacy

Wij delen uw emailadres met Mailchimp (ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven). Daarnaast delen we uw IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website waaronder uw internetbrowser en apparaat-type met Google voor het analyseren van uw bezoek aan onze website.

Zowel Mailchimp als Google zijn gevestigd buiten de EU/EER en zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met deze partijen te delen.

Buiten deze gegevens delen wij uw persoonsgegevens niet met partijen buiten de EU/EER.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Dijk Lease & Financiering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Daarnaast kunt u contact met ons opnemen als u:

 • onjuiste gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen;
 • wilt dat wij minder persoonsgegevens van u verwerken;
 • bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vandijk-financiering.nl of per post via:

Van Dijk Lease & Financiering

T.a.v. V. van Dijk
Postbus 2224

1620EE Hoorn
o.v.v. inzage / overdragen klantdossier

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

In de volgende gevallen kunnen wij uw aanvraag niet goedkeuren:

 • als het verzoek ongegrond is;
 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan hoeven te voldoen;
 • als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben;
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.

Van Dijk Lease & Financiering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Dijk Lease & Financiering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan neem dan direct contact met ons op, telefonisch op 0229-248897 per e-mail: info@vandijk-financiering.nl

Het gebruik van de website www.vandijk-financiering.nl

Van Dijk Lease & Financiering heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Van Dijk Lease & Financiering van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, kredieten, etc.. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

 • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox, etc.);
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
 • welke pagina’s bezocht zijn;
 • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wij gebruiken geen tracking cookies.

Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze verklaring is op 23 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Wist u dat:

Veel mensen teveel betalen voor hun krediet? Wilt u niet langer teveel betalen? Lees verder.
Dakkappellen, kozijnen and andere woningsverbeteringen financieren ook mogelijk is? Lees hier meer over de mogelijkheden om geld te lenen.

Volgen

Van Dijk Financieel Adviseurs is een landelijk opererend advieskantoor. We werken veel in de kop van Noord-Holland, West-Friesland, zoals Hoorn, Alkmaar, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Haarlem.

Laatste berichten

Van Dijk Financieel Adviseurs

Van Dijk Financieel Adviseurs is onderdeel van Van Dijk Lease & Financiering.
Noorderstraat 24
1621 HV Hoorn
0229 – 248897

Van Dijk Lease & Financiering valt onder de Wet Financieel Toezicht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36045352 en bij de AFM onder nummer 12006123. Deze website is puur informatief. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud.

Privacy verklaring